WAPRO GANG

WF-GANG dla Windows (SQL) jest funkcjonalną kontynuacją, dobrze znanej na polskim rynku, wersji DOS-owej programu. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Nowa wersja programu jest w pełni zintegrowana i kompatybilna ze środowiskiem oraz interfejsem Microsoft Windows. Może pracować pod kontrolą Windows 98, 2000, ME, XP maksymalnie wykorzystując zalety tych systemów operacyjnych.

 

Podstawowe moduły programu

Zarządzanie pracownikami

Przyjmowanie pracowników

Gromadzenie dużej ilości danych o pracownikach (np. adresy, ukończone szkoły, historia zawodowa, dane ubezpieczeniowe i inne)

Rejestrowanie historii zmian danych w trakcie zatrudnienia (np. przeszeregowania), zapamiętanie pełnej historii zmian danych

Zwalnianie pracowników, łącznie z emitowaniem stosownych dokumentów (umowy o pracę, świadectwa pracy, przeszeregowania, zaświadczenia itd.)

Ewidencja nieobecności

Prowadzenie ewidencji nieobecności z dokładną specyfikacją powodów nieobecności takich jak na przykład: nieobecności spowodowane chorobą lub macierzyństwem, urlopem wypoczynkowym i innymi przyczynami

Szczegółowe rozliczanie urlopów wypoczynkowych w dniach i godzinach

Zarządzanie listami płac

Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednym z pięciu systemów wynagradzania: miesięcznym, godzinowym, akordowym, godzinowo-akordowym i prowizyjnym

Rozliczanie nieobecności na listach płac uwzględniające między innymi takie elementy listy płac jak wynagrodzenie za czas urlopu, wynagrodzenie chorobowe, zasiłki ZUS

Współpraca z Płatnikiem

Przesyłanie do Płatnika danych niezbędnych do wygenerowania wszelkich deklaracji ZUS w tym również raportów miesięcznych za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych

Obsługa umów cywilno-prawnych

Obsługa umów zlecenia i o dzieło, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki umów długo okresowych, kontraktów menedżerskich i wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych

Możliwość drukowania umów i rachunków

Możliwość drukowania list wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych

Możliwość drukowania deklaracji PIT-11/8B i PIT-8A

Łącze do systemów finansowo-księgowych

Wbudowane połączenie z programem finansowo-księgowym WF-FaKir

Możliwość utworzenia połączenia z dowolnym programem finansowo-księgowym, który może wczytać dane z pliku tekstowego

Home Banking

Wbudowany transfer do banku w formacie ELIXIR, CITYBANK, KREDYT BANK, Pekao S.A., BRE, BIG BANK GDAŃSKI, BOś, WBK (minibank), BPH

Możliwość stworzenia transferu w dowolnym niemal formacie

Współpraca z innymi systemami

Eksport danych do programów ePFRON i SOD

Wydruki

Gotowe wydruki list płac, kartotek zarobkowych, podatkowych, zasiłkowych, przelewów wynagrodzenia, specyfikacji banknotów

Zbiorówek list płac, rozdzielnika kosztów

Wydruki miesięcznej i rocznej ewidencji czasu pracy

Deklaracje PIT. DEK-I/II, meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06

Elastyczność

Łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu

Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów za pomocą kreatorów i generatora raportów

Pełna dowolność konstruowania algorytmów

Współpraca

Warianty programu

Oobsługa do trzech firm

Pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece

Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece

Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece

Każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIZNES 100

Wersja sieciowa powyżej 1200 osób w kartotece

Dodatkowo w wariancie BIURO