Środki trwałe WAPRO BEST

Program WF-BEST dla Windows przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia, naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz generowania not księgowych do programu finansowo księgowego.

Przejrzysty interfejs programu WF-bEST w pełni wykorzystuje zalety środowiska Windows. Wiele opcji konfiguracyjnych pozwala na przystosowanie aplikacji do specyficznych wymagań użytkownika oraz zapamiętanie takiego układu jako prywatną, domyślną konfigurację. Zadbano przy tym o prostotę i ergonomię obsługi programu, szybki i wygodny dostęp do najczęściej używanych funkcji. Ogromną zaletą programu WF-bEST, jest zachowanie „klawiszologii” znanej z innych programów oferowanych przez firmę WA-PRO. Co więcej interfejs tego produktu jest niezwykle podobny do programów WF-MAG czy też WF-Fakir, dlatego osoby korzystające z tamtych programów nie będą miały problemu z obsługą systemu WF-bEST. W szczególności identyczne są mechanizmy zarządzania raportami, administracji użytkownikami/grupami, definiowania pól dodatkowych.

Nowoczesny system raportowania został zapewniony dzięki wykorzystaniu narzędzia Crystal Reports, w którym są wykonywane wszystkie analizy, wydruki oraz dokumenty oferowane przez program WF-bEST. Dzięki temu są one bardzo estetyczne i przejrzyste. Co więcej dają możliwość użytkownikowi, który posiada licencję programu Crystal Reports, na generowanie własnych zestawień lub poprawianie istniejących i łatwe dołączanie ich do swojego systemu WF-bEST. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zdefiniować swoje własne wzory standardowych dokumentów i podpiąć je w odpowiednim miejscu w programie. Użytkownik otrzymuje więc elastyczny i niezależny sposób na tworzenie dowolnych analiz i dokumentów.

Podstawowe funkcje/moduły programu

Kartoteki i słowniki

Klasyfikacja rodzajowa środków Trwałych, z możliwością jej uzupełniania

miejsca użytkowania, przechowywane w strukturze drzewiastej

ewidencja stanowisk kosztowych

rozbudowana ewidencja kontrahentów/dostawców wraz z informacjami kontaktowymi

kartoteka pracowników

(osób odpowiedzialnych)

własne grupy środków trwałych i wyposażenia

(kategorie)

rozbudowana ewidencja firm obsługiwanych przez system, zawierająca takie informacje, jak nazwa, adres, NIP, rachunki bankowe itp.

Wyposażenie

podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, cena, ilość, charakterystyka

możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych

możliwość przypisania elementu wyposażenia do zdefiniowanej grupy/kategorii

rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, grupach/kategoriach i innych

Amortyzacja

możliwość prowadzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej

dostępne rodzaje amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna (wartości odpisów w poszczególnych miesiącach zdefiniowane przez użytkownika)

częstotliwość generowania odpisów: miesięcznie, kwartalnie, rocznie

dla amortyzacji podatkowej możliwość wprowadzenia odpisu 30% w pierwszym roku użytkowania (wartości można rozdzielić na miesiące w dowolny sposób)

możliwość wyłączenia środka z amortyzacji na zadany okres lub sezonowo

Składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne

Operacje systemowe

Dostępne są następujące operacje:
Prowadzona jest ewidencja wszystkich wykonanych operacji oraz możliwość filtrowania/wyboru operacji po zadanych warunkach i wykonanych na określonych środkach trwałych

Dokumenty systemu

operacje systemowe generują dokumenty standardowe, które są przez system ewidencjonowane (OT, LT, LC, PK, PT, ZT, MT)

możliwość filtrowania dokumentów po artykułach, datach wystawienia, numerach

możliwość nadania maski na dowolny rodzaj dokumentu

Dokumenty zakupu

każdy środek trwały, element wyposażenia i element składowy środka trwałego może wystąpić na dokumencie zakupu

dowolny środek trwały i element wyposażenia może być wprowadzany do ewidencji od strony pozycji dokumentu zakupu

możliwość filtrowania dokumentów po datach wystawienia, numerach, numerach wewnętrznych, kontrahencie/dostawcy

Dekrety/Rejestry not księgowych

- Dostępne dwie możliwe polityki generowania dekretów:
- Ewidencja wygenerowanych dekretów/rejestrów not księgowych oraz ich filtrowanie po typach wpisu, rodzajach operacji, środkach trwałych i cechach dekretów
- Możliwość wygenerowania eksportu dekretów do programu finansowo księgowego, którym w ogólnym przypadku może być WF-Fakir, ale także każdy inny program, którego plan kont zostanie zaimplementowany za pomocą metajęzyka dekretów

Pozostałe funkcje