ASSECO WAPRO GANG Nowy Ład 2022

 • przez
WAPRO GANG

do poprawnego naliczenia listy płac w roku 2022 konieczne jest zainstalowanie nowej wersji programu GANG w wersji 8.70.4

Zmiany w wersji 8.70.4 w wariancie PRESTIŻ (27.12.2021)

ZMIANY TECHNICZNE

 • Zmieniono mechanizm generowania wydruków graficznych rozwiązując tym samym problemy z dostępem do schowka objawiający się komunikatem „cannot read from or write to the clipboard (1-1603)”. Nowy mechanizm generowania wydruków zintegrowany jest z wprowadzonym niedawno nowym mechanizmem podglądu wydruków graficznych.
 • Wszystkim użytkownikom programu WAPRO Gang, niezależnie od konfiguracji portalu HR, udostępniono nowy mechanizm podglądu wydruku graficznego. Przy czym dodatkowa opcja pozwalająca wysłać dokument na Portal HR, dostępna jest tylko dla użytkowników którzy mają skonfigurowany portal. Dzięki zintegrowaniu podglądu z nowym generatorem wydruku nie wymaga on do działania zainstalowanego programu MS Word.
 • W oknie „Deklaracje podatkowe” umożliwiono seryjny wydruk deklaracji pit dla zaznaczonych osób oraz seryjny zapis deklaracji do pliku pdf.
 • Umożliwiono automatycznie logowanie użytkowników WAPRO Gang do systemów „Moje Konto” i „Internetowy system zgłoszeń” za pomocą opcji w „Pulpicie informacyjnym”

ZMIANY MERYTORYCZNE

 • W mechanizmie tworzenia miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA rozwiązano problem z nadmiarowym raportem imiennym RCA z kodem 3000 dla uczestnika PPK.
 • W deklaracjach PIT-11 (27), PIT-4R (12) i PIT-8AR (11) poprawiono przekazywanie danych płatnika osoby fizycznej do eFormularzy.
 • Poprawiono pobieranie danych dla pola P 47 z umów o dzieło na deklarację PIT-11.
 • W raporcie „Lista obecności” drukowanym przy ustawieniu parametru na 'układ poziomy – dni świąteczne i wolne oznaczone kolorem szarym’ poprawiono mechanizm tworzenia raportu dla przypadku wyboru pracowników z różnych działów.
 • W graficznym wydruku zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3a rozwiązano problem z brakiem podstawy wymiaru składek.
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1621). Na mocy zmienionego artykułu 43 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Zmiany dotyczą ustalenia podstawy zasiłków i wynagrodzenia chorobowego na liście podstawowej oraz zasiłków na listach umowy i projekty począwszy od list za styczeń 2022.
 • Program dostosowano do zmian wynikających z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zwanych „Polskim Ładem” (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105)
  • W związku z uchyleniem art. 27b ustawy, wyłączono na listach płac i umowach zlecenia obliczanie składki zdrowotnej pomniejszającej podatek.
  • W związku ze zmianą brzmienia art. 31 ust 3 uwzględniono w obliczeniach zaliczki na podatek ulgę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również w miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej
  • W związku z dodaniem art. 31 ust 2a ustawy do systemu wprowadzono mechanizm obliczenia tzw. „Ulgi dla klasy średniej”, która pomniejsza dochód pracownika służący do obliczenia zaliczki na podatek. Mechanizm obejmuje typy list: lista podstawowa, lista dodatkowa, premie kw. i premie roczne. Mechanizm obliczenia ulgi uwzględnia wszystkie wypłacone i zamknięte listy w danym miesiącu. W przypadku, gdy z przychodu na kolejnej liście płac wynika uzyskanie lub utrata prawa do ulgi, na danej liście wykonywana jest stosowna korekta.
  • W celu umożliwienia rejestracji wniosku o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla klasy średniej, o którym mówi dodany art. 31 ust 2u ustawy do systemu dodano kartotekę „Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej”. Kartoteka jest dostępna w pozycji „Inne dane -> Polski Ład. Posiada ona kontrolę czy wprowadzany okres dotyczy jednego roku.
  • W związku z dodaniem w art. 21 ustępów 152-154 w pozycji „Inne dane -> Polski Ład” dodano kartoteki: „Ulga dla powracających z zagranicy”, „Ulga dla pracujących emerytów”, „Ulga dla rodzin z 4 i więcej dzieci” pozwalające rejestrować oświadczenia pracowników zainteresowanych korzystaniem z tych ulg. Osobom z zarejestrowanym oświadczeniem nie jest naliczana zaliczka na podatek do kwoty przychodów w wysokości do 85 528 łącznie z tytułu wszystkich ww ulg oraz ulgi z ust 148 dla osób do 26 lat. Mechanizm obejmuje przychody z list płac pracowników i umów zleceń z art. 13 pkt 8.
  • W celu umożliwienia rejestracji wniosku o niepobieranie zaliczek, który wynika z dodanego art. 41 ust 1c ustawy, do systemu dodano kartotekę „Wyłączenie zaliczki dla umów zleceń i o dzieło”. Kartoteka jest dostępna w pozycji „Inne dane -> Polski Ład.
  • W związku ze zmianą art. 22 ust 9 ustawy zmieniono sposób określania kosztów uzyskania przychodów dla pełniących obowiązki społeczne z ryczałtowych w kwocie 250 zł na 20% od przychodów.
  • W związku ze zmianami art. 83 ust 1 i 2a oraz dodaniu ust 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodano na listach płac i umowach zlecenia mechanizm obliczenia zaliczki na podatek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.”. Tak policzona zaliczka będzie wykorzystywana do ograniczenia składki zdrowotnej obliczonej od małych przychodów oraz przy obliczaniu składki zdrowotnej dla osób korzystających ze zwolnienia z art. 21 ust 1 pkt 148 oraz pkt. 152-154.
  • W związku z uchyleniem art. 21 ust 15 pkt 4 ustawy osobom delegowanym, które korzystają z ulgi dla osób do 26 lat, przychód zwolniony z podatku pomniejsza się o kwotę odpowiadającej 30% diety za każdy dzień delegowania. Oznacza to, że kwota ta pomniejsza przychód służący do kontroli limitu zwolnienia w wysokości 85 528zł.
 • W związku ze zmianami wynikającymi z „Polskiego Ładu” wprowadzono szereg nowych obiektów do systemu.
  • Dostęp do nowych karotek „Ulga dla powracających z zagranicy”, „Ulga dla pracujących emerytów”, „Ulga dla rodzin z 4 i więcej dzieci”, „Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej”, „Wyłączenie zaliczki dla umów zleceń i o dzieło” umieszczono razem w jednym podmenu o nazwie „Polski Ład” dostępnym w kartotece osobowej pod opcją „Inne dane” i „Dane pracownika” na listach płac.
  • Na potrzeby konfiguracji składników płacowych dodano wyróżnik „Składniki do podstawy ulgi dla klasy średniej” pozwalający powiększać lub pomniejszać podstawę obliczenia ulgi dla klasy średniej.
  • W ustawieniach i parametrach firmy w kategorii „Obliczenia list płac” dodano parametr „Naliczać ulgę dla klasy średniej po przekroczeniu” pozwalający skonfigurować naliczenie ulgi dla klasy średniej w ten sposób, że przestaje ona być naliczana po przekroczeniu rocznego limitu ulgi. Ustawienie domyślne parametru – „Tak”, oznacza naliczenie ulgi dla klasy średniej nawet w miesiącach po przekroczeniu rocznego limitu ulgi

ZMIANY DLA PORTALU HR

 • Zmieniono konfiguracje składników płacowych w celu rozwiązania problemu z poprawnym wyświetlaniem średniej wartości miesięcznej w szczegółach warunków zatrudnienia podległego pracownika widzianych przez przełożonego na karcie pracownika. Dodano dwa nowe wyróżniki w kategorii „wyróżniki portalu” na potrzeby prezentacji na portalu procentowej i kwotowej premii z angażu.
 • W procesie synchronizacji danych dodano zabezpieczenie przed próbą wysłania dwóch umów o prace lub angaży za ten sam okres. Ponadto synchronizowane z portalem są tylko umowy i angaże które mają niezerowe ID.
 • Wprowadzono zmiany w procedurze obliczającej wymiar urlopu na potrzeby synchronizacji danych z portalem. Pomniejszenie należnego urlopu na żądanie o urlop wykorzystany. Rozliczanie wykorzystanego urlopu w pierwszej kolejności z zaległego urlopu, przed urlopem należnym z danego roku
 • Udostępniono opcję konfiguracji powiadomień użytkowników dostępną od wersji 3.0 portalu. Obecnie użytkownik może otrzymywać powiadomienia tak jak do tej pory, czyli przy każdym zdarzeniu lub wybrać opcję powiadomień zbiorczych. Dla powiadomień zbiorczych, użytkownik może wskazać porę dnia, w której będą dostarczane maile np. rano lub po południu.
 • W uprawnieniach użytkowników portalu hr dodano pozycje pozwalające ograniczyć uprawnienia kierownika tak, aby w widokach portalu nie miał dostępu do danych o wynagrodzeniu swoich podwładnych.

Zmiany w wersji 8.70.2 w wariancie PRESTIŻ (29.11.2021)

ZMIANY TECHNICZNE

 • W definicji szablonu importu danych z pliku wprowadzono mechanizm zapamiętywania formatu pliku xls/csv.
 • W licencjonowanym trybie przeglądania danych po wygaśnięciu licencji czasowej 365 wprowadzono mechanizm ograniczenia informacji wyświetlanej w oknach: „Listy płac”, „Wdrożenie”, „Ewidencja nieobecności”, „Ewidencja czasu pracy”, „Definicja kalendarza”, „RCP okno odczytu/modyfikacji danych”, „Deklaracje podatkowe”, „Grafik pracy” oraz w oknie „Pobrane zwolnienia elektroniczne” wprowadzono ograniczenie wyświetlanych tylko danych do daty aktywacji tego trybu.

UWAGA: Licencjonowany tryb przeglądania danych działa w nowym wariancie programu zwanym „ODCZYT”, który jest dedykowany dla firm, które zamierzają zakończyć produkcyjne użytkowanie programu w ramach posiadanej licencji, natomiast muszą / chcą zachować dostęp do danych wprowadzonych w programie do dnia aktywacji wariantu ODCZYT. Zasady działania tego wariantu są następujące:

 • Wariant ODCZYT aktywowany jest w najwyższym wariancie programu dostępnym w tym momencie. W tym wariancie zablokowana jest możliwość przetwarzania danych, to jest dodawanie nowych firm oraz import i wprowadzanie danych.
 • Wariant ODCZYT umożliwia wyłącznie przeglądanie oraz eksport danych wprowadzonych do dnia aktywacji licencji ODCZYT.
 • Wariant ODCZYT jest wariantem końcowym dla licencji. Nie ma możliwości zmiany tego wariantu na inny po jego aktywacji.
 • Nie można nabyć programu w wariancie ODCZYT nie posiadając wcześniej licencji produkcyjnej;
 • Okres licencji wariantu ODCZYT wynosi 6 lat.
 • Wyłączono możliwość użycia klawisza „Wybierz” w oknach kartotek definiowanych w programie, w przypadku otwarcia okna kartoteki w trybie przeglądania.
 • Uruchomiono zapisywanie zmian w rejestrze operacji dla pozycji: „Urzędy skarbowe”, „Urzędy skarbowe pracownika”, „Oddziały ZUS”, „Definicja księgowania” i „Rachunki firmy” o ile zostały zaznaczone w konfiguracji rejestru operacji.
 • W eksporcie składników list płac do pliku csv zmieniono format wartości składników na liczbowy z dwoma miejscami po przecinku, z separatorem miejsc dziesiętnych w postaci przecinka.
 • Dodano rejestracje podłączenia firmy dodanej innym programem do współpracy z WAPRO Gang.
 • W mechanizmie importu eZla z ZUS PUE dodano procedurę tworzenia logów wykonywanej operacji. Informacja o sukcesie lub porażce wykonanej operacji zapisywana jest w tabeli GANG_RAPORTY_ZUS_WS_LOG.

ZMIANY MERYTORYCZNE

 • W funkcji „Kodowanie UNICODE zus” wykorzystywanej do tworzenia dokumentów ubezpieczonych ZUS dodano obsługę niemieckich znaków narodowych – Ü ü Ë ë Ä ä ß.
 • Rozwiązano problem z tworzeniem deklaracji PIT w przypadku, gdy płatnikiem jest osoba fizyczna, która nie ma uzupełnionej daty urodzenia. Wprowadzono kontrolę braku danych oraz usuwanie z numeru NIP znaków przystankowych w deklaracjach PIT-11 (27), PIT-4R (12), PIT-8AR (11).
 • W obliczeniach deklaracji PIT-11 i wydruku „Karta zarobkowa (podatek)” dodano mechanizm doliczania kosztów uzyskania przychodu do wysokości doliczonej do przychodu w następnym miesiącu składki PPK pracodawcy. Mechanizm dotyczy przypadku doliczenia do przychodu składki PPK pracodawcy po zwolnieniu pracownika.
 • W mechanizmie tworzenia miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA dodano procedurę tworzenia raportu imiennego ZUS RCA dla pracownika zwolnionego, który ma doliczaną do przychodu składkę PPK pracodawcy w miesiącu następnym po zwolnieniu.)
 • Zmieniono mechanizmy drukowania wydruków umów zleceń i o dzieło. Obecnie w przypadku wydruku dla kilku osób jednocześnie i wybraniu niewłaściwego typ umowy dla danej osoby, wydruk nie jest przerywany tylko jest wywoływany kolejny pracownik. W przypadku wydruku dla jednej osoby został dodany mechanizm , który w przypadku wyboru nieprawidłowego typu umowy wraca do wyboru rekordu kartoteki. Operacja jest powtarzana aż do wyboru prawidłowego typu umowy albo zamknięcia okna wyboru. Nowy mechanizm wprowadzono w wydrukach „Umowa o dzieło projekt”, „Umowa o dzieło umowa”, „Umowa o dzieło wydruk bez rachunku”, „Umowa o dzieło wydruk z rachunkiem”, „Umowa zlecenie projekt”, „Umowa zlecenie umowa”, „Umowa zlecenie wydruk bez rachunku”, „Umowa zlecenie wydruk z rachunkiem”, „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (P)”, „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (O)” i „Wydruk rachunku umowy zlecenia lub o dzieło”.
 • W opcji „Transfer składek na PPK z miesiąca” przed uruchomieniem uproszczonego kreatora dodano kontrolę czy dana firma jest skonfigurowana w module PPK. Jeżeli nie wyświetlony zostaje stosowny komunikat.
 • Zmieniono działanie mechanizmu ustalania podstawy do zasiłku z poprzedniego miesiąca w przypadku, gdy osoba została zatrudniona w trakcie poprzedniego miesiąca. Była niezdolna do pracy w poprzednim miesiącu i została ustalona podstawa wymiaru zasiłku. W kolejnym miesiącu osoba ponownie jest niezdolna do pracy. Obecnie, zamiast ustalania nowej podstawy z pełnego miesiąca zatrudnienia do obliczeń zasiłku brana jest podstawa z poprzedniego miesiąca niepełnego miesiąca zatrudnienia.
 • W mechanizmie obliczeń podstawy do zasiłku dla umów zleceń i projektów zmieniono kryterium uwzględniania wynagrodzenia z wynagrodzenia wypłaconego na wynagrodzenie należnie. Obecnie w podstawie zasiłku uwzględniane jest wynagrodzenie należne za miesiące przed wystąpieniem niezdolności do pracy, określane na podstawie okresu listy.
 • W mechanizmie tworzenia miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i ZUS DRA II zmieniono działanie kontroli okresów opłacania składek na preferencyjnych zasadach. Uwzględniono przypadki korzystania z preferencyjnego ZUS (od 30% minimalnego wynagrodzenia ) po wykorzystaniu ulgi na start. Jak również przypadki korzystania z Małego ZUS Plus po wykorzystaniu ulgi na start lub opłacania składki na preferencyjnych zasadach.

ZMIANY DLA PORTALU HR

 • Do możliwości związanych z portalem hr dodano obsługę PPK. Synchronizację list płac rozbudowano o wysyłanie danych dotyczących procentów i zapłaconych składek na PPK. Na portalu hr włączono możliwość składania wniosków „Wniosek o rezygnację z PPK”, „Wniosek o udział w programie PPK”, „Wniosek o zmianę % wpłaty dodatkowej PPK”, „Wniosek o zmianę % wpłaty podstawowej PPK” a po stronie programu definiowanie ścieżki akceptacji dla tych wniosków i mechanizm ich odbioru.
 • W portalu hr udostępniono opcję „Nieobecności zespołu”. Dodatkowa zakładka w kalendarzu pozwala użytkownikowi zapoznać się z aktualnymi nieobecnościami innych członków zespołu oraz planowymi nieobecnościami wynikającymi z wniosków urlopowych.
 • Wprowadzono ograniczenie co do częstotliwości wykonywania harmonogramów. Pojedynczy harmonogram nie może być wykonywany częściej niż co 15min.
 • Rozwiązano problem z pobieraniem z portalu hr usuniętych wniosków urlopowych i kierowaniem ich do akceptacji oraz nadmiarowym wysyłaniem powiadomień związanych z usuniętymi wnioskami.
 • Na wniosku urlopowym w portalu hr dodano możliwość wskazania osoby zastępującej. Opcję włącza się poprzez parametr konfiguracyjny „Wymagaj wskazania osoby zastępującej na wniosku urlopowym” w oknie opcji „Parametry portalu”.
 • Do wykresu analizy wynagrodzeń dodano dane dotyczące wynagrodzenia za urlop i wynagrodzenia chorobowego.
 • Uporządkowano powiązanie powodów nieobecności z typami nieobecności wykorzystywanymi przez portal hr.
 • Zmodyfikowano procedury usuwania danych z portalu. Zmiany dotyczą przypadków usunięcia przez użytkownika elementu struktury organizacyjnej, uprzednio zsynchronizowanego z portalem hr oraz usunięcia wniosku urlopowego. Dotyczą również usunięcia danych o ubezpieczeniu społecznym przed usunięciem pracownika z portalu oraz usunięcia samego pracownika.
 • Umożliwiono zmianę loginu użytkownika portalu hr. W oknie „Dane kontaktowe” odblokowano możliwość zmiany istniejącego loginu oraz dodano możliwość dodania nowego loginu od podanej daty. Procedura synchronizacji na podstawie wprowadzonych nowych danych zmienia login użytkownika w portalu hr. Zmiana loginu wymusza jednoczesną zmianę hasła na portalu. Na podany nowy login powinien zostać wysłany mail rejestracyjny. W przypadku braku tego maila należy za pomocą strony logowania zmienić hasło procedurą „Zapomniałeś hasła?”
 • W procedurze liczącej wymiar urlopu na potrzeby synchronizacji danych z portalem wprowadzono ograniczenie co do ilości dni urlopu na żądanie, które nie mogą przekraczać ilości dostępnego urlopu wypoczynkowego.
 • Wprowadzono mechanizm usuwania zapisów z kartoteki „Dane do urlopów dla portalu” oznaczonych znacznikiem „ZnD”.
 • W procedurze obliczenia wymiaru urlopu wprowadzono mechanizm oznaczający dane wysłane na portal do usunięcia w przypadku zmiany danych w programie powodujących, że osoba dla której wyznaczono wymiar urlopu wg zasad dla pierwszego roku pracy ma mieć wymiar urlopu wyznaczony wg zasad pracowników z dłuższym stażem.
 • Rozwiązano problem z błędnym wyświetlaniem dni roboczych na wniosku urlopowym za okres na jaki wystawiany jest wniosek.