Regulamin sprzedaży licencji na oprogramowanie FIRMY SOFT-KOMP

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania przez Użytkownika z licencji na oprogramowanie FIRMY SOFT-KOMP
  2. Strona internetowa - udostępniona pod adresem www.soft-komp.net , www.soft-komp.pl zawierająca m.in. treści informacyjne ,formularze, licencje.
  3. Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp i korzystająca z licencji na oprogramowanie FIRMY SOFT-KOMP
  4. RODO–Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  5. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu–umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Firmą o korzystanie z licencji na oprogramowanie

Sprzedawcą i producentem oprogramowania jest Firma SOFT-KOMP z siedzibą w 38-400 Krosno ul. Pużaka 35, NIP: 6851470803. Zamówienie licencji odbywa się poprzez stronę internetową www.soft-komp.net lub adres mailowy biuro@soft-komp.net lub poprzez zamówienie wygenerowane z aplikacji (aktualnie użytkowanego programu Firmy SOFT-KOMP). Programy do pobrania dostępne są poprzez stronę www.soft-komp.net W zależności od typu programu dostępne są różne sposoby licencjonowania i opłat abonamentowych:

  • - bezterminowo
  • - abonament miesięczny
  • - abonament kwartalny
  • - abonament roczny
- wymagania techniczne poszczególnych programów opisane są na stronie www.soft-komp.net
 
Ceny licencji publikowane są na stronie www.soft-komp.net oraz bezpośrednio wyświetlane podczas wyboru abonamentu w używanym oprogramowaniu.
 

Sposoby płatności :

  • - Płatność przelewem
 
Po otrzymaniu płatności wystawiana zostanie faktura VAT i aktywowana licencja na odpowiedni okres abonamentowy.
 
Informacje dotyczące danych osobowych , dostępne są pod adresem ochrona danych osobowych
 

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Warunki gwarancji i reklamacji

Prawa i obowiązki użytkownika końcowego i dostawy licencji (Firmy SOFT-KOMP) przedstawione są w umowie licencyjnej dostarczanej wraz z oprogramowaniem. Reklamacje i pytania należy zgłaszać na adres firmy :

SOFT-KOMP
38-400 Krosno
ul. Pużaka 35
e-mail: biuro@soft-komp.net
www.soft-komp.net , www.soft-komp.pl
tel., +48 605-223-128
 

Zgłoszenie powinno być wysłane drogą pocztą elektroniczną na adres biuro@soft-komp.net Po wykonaniu zgłoszenia reklamacyjnego Firma SOFT-KOMP rozpatrzy reklamację do 7 dni roboczych od jego otrzymania. Wynik reklamacji zostanie odesłany poprzez pocztę elektroniczną na adres zwrotny zgłaszającego reklamację.